0027.SIENA Y NEGRO. 25 X 20 CM.V

OLEO. 25 X 20 CM.